Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej

  • projektowanie
  • 2017

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-projektowej obejmowało “Przebudowę i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Straszęcin” na odcinku około 1100 m. Zleceniodawcą prac była Gmina Żyraków. Zakres zadań naszej firmy obejmował:

  • przygotowanie koncepcji projektowej
  • przygotowanie dokumentacji do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • przygotowanie dokumentacji do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • wykonanie map do celów projkektowych
  • wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzgodnieniami
  • uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę
  • wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego
  • wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
GALERIA NASZYCH REALIZACJI