Regulamin

Regulamin serwisu internetowego twojanieruchomosc.com – wersja 1.2 – 20.02.2019

Art. 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego www.twojanieruchomosc.com (dalej Serwis), oraz wszystkich jego komponentów. Regulamin określa również zasady usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz zasady jakimi kieruje się Właściciel Serwisu (dalej Operator) w zakresie świadczenia usług, udostępniania informacji i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w Serwisie.
 2. Użytkując nasz serwis internetowy, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu wraz ze wszystkimi załącznikami takimi jak:
  • Polityka Prywatności – stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu,
  • Polityka Cookies – stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu,
  • Klauzula informacyjna RODO – stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu.
 3. Użytkując nasz serwis internetowy, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z prawem. Ponadto zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
 4. Przeglądanie i wyszukiwanie ofert i treści Serwisu jest dostępne bez ograniczeń dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz innych podmiotów i instytucjom (Użytkownicy).
 5. Serwis może być pośrednikiem Wykonawcy/Firmy Partnerskiej, z którymi współpracuje. Jednym z celów Serwisu jest pośrednictwo w nawiązaniu kontaktów między Użytkownikami Serwisu zainteresowanymi wybranymi usługami, a Wykonawcą/Firmą Partnerską.

Art. 2 Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 1. Operator – firma MR GEO-PROJEKT Tomasz Malinowski z siedzibą w Dębicy, adres: 39-200 Dębica, ul. Żuławskiego 2, NIP: 8722189301, REGON: 180432464. Kontakt mail: biuro@twojanieruchomosc.com, kontakt telefoniczny: 533366606 oraz 507499837. Operator jest również Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem twojanieruchomosc.com lub nazwą Twoja Nieruchomość, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń dotyczących nieruchomości, i innych treści powiązanych z ogólnie pojętym rynkiem nieruchomości.
 3. Użytkownik – podmiot korzystający z usług i treści dostępnych w serwisie. Użytkownikiem jest również podmiot, który w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzył Konto poprzez podanie odpowiednich danych w formularzu.
 4. Odwiedzający – Użytkownik, który przegląda treść serwisu bez rejestracji Konta.
 5. Wykonawca – Użytkownik, który założył Konto podając dane poprzez odpowiedni formularz lub został zarejestrowany przez bezpośrednio przez Operatora za jego zgodą. Wykonawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w szeroko rozumianym rynku budowlanym. Operator może polecać usługi Wykonawcy swoim Użytkownikom.
 6. Firma Partnerska – Użytkownik, który założył Konto podając dane poprzez odpowiedni formularz lub został zarejestrowany bezpośrednio przez Operatora za jego zgodą. Firma Partnerska jest podmiotem, który współpracuje z Operatorem na zasadzie oddzielnej indywidualnej Umowy Partnerskiej. Operator może polecać usługi Firmy Partnerskiej swoim Użytkownikom.
 7. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu login lub e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu.
 8. Pośrednik – Operator działający poprzez osobę Tomasza Malinowskiego właściciela firmy MR GEO-PROJEKT posługujący się państwową licencją w pośrednictwie obrocie nieruchomościami numer 17848, oraz aktualnym ubezpieczeniem od czynności cywilno-prawnych w zakresie pośrednictwa.
 9. Prowizja – wynagrodzenie należne Pośrednikowi za wykonane usługi określone w niniejszym Regulaminie.
 10. Rejestracja – proces założenia Konta przez Użytkownika.
 11. Ogłoszenie – sporządzone przez Operatora ogłoszenie dotyczące sprzedaży lub kupna albo wynajmu lub najmu nieruchomości zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 12. Ogłoszenie prywatne – sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży lub kupna albo wynajmu lub najmu nieruchomości zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 13. Usługa powiadomień – usługa polegająca na powiadamianiu Użytkownika na podany przez niego adres e-mail o interesujących Użytkownika ogłoszeniach lub zmianach w ich treści.
 14. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu.

Art. 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy korzystania z Serwisu, w tym zamieszczania ogłoszeń w Serwisie. Do korzystania z jakichkolwiek funkcjonalności Serwisu poza przeglądaniem dostępnych ogłoszeń konieczne jest zarejestrowanie Konta.
 2. Operator może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym, a tak że zmianami w strukturze lub w treści Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu.
 3. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 4. W przypadku wystąpienia zakłóceń bądź czasowego braku działania Serwisu wywołanych siłą wyższą, awarią sprzętu, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, bezprawnym działaniem osób trzecich lub/i Użytkowników.. Operator dołoży wszelkich starań w celu przywrócenia dostępności Serwisu w możliwie jak najkrótszym czasie. Operator nie bierze odpowiedzialności utratą danych wskutek działań siły wyższej.
 5. Założenie Konta obejmuje następujące kluczowe kroki:
  • Użytkownik wprowadza wymagane dane i informacje za pomocą formularza rejestracji zamieszczonego w Serwisie wpisując swoje imię i nazwisko. Wprowadzenie powyższych danych jest niezbędne. Brak wpisania którejkolwiek z ww. danych powoduje przerwanie procedury rejestracji.
  • Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść poprzez zaznaczenie właściwego pola. Brak potwierdzenia swojej zgody na treść Regulaminu powoduje przerwanie procedury rejestracji.
  • Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zwrotna służąca do aktywacji Konta.
  • Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail niezbędnych wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o usługach Serwisu.
  • Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto.
 6. Operator zastrzega sobie prawo odmowy dostępu do serwisu mimo wykonania przez Użytkownika czynności rejestracyjnych, jak również czasowej lub stałej blokady dostępu do Serwisu.
 7. Operator może zablokować konto Użytkownika w Serwisie, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:
  • Podał w trakcie Rejestracji nieprawdziwe dane.
  • Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Właściciela za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z przedmiotem działania Serwisu lub godzące w dobre imię Operatora, lub mogące naruszać prawa osób trzecich.
 8. Użytkownik, którego konto zostało zablokowane, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora.
 9. Zabrania się bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora wykorzystywania danych, treści, zdjęć, grafik i innych jakichkolwiek fragmentów i informacji zgromadzonych i udostępnionych w Serwisie do celów marketingowych, promujących własną działalność oraz własnych produktów lub usług.
 10. Użytkownik Serwisu może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Serwis w każdym czasie.
 11. W Serwisie prezentowane są chronione prawem autorskim utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafika. Wybór prezentowanych utworów i informacji stanowi odrębny przedmiot prawa autorskiego.
 12. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Nie może umieszczać w Serwisie, ani w żaden inny sposób przekazywać za pomocą Serwisu treści bezprawnych, naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz naruszających jakiejkolwiek chronione prawem dobra osób trzecich, w szczególności dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej. Nie może korzystać z Serwisu w sposób naruszający dobre imię i interes Operatora oraz renomę Serwisu, ani w sposób utrudniający funkcjonowanie Serwisu.

Art. 4. Zakres usług świadczonych w serwisie oraz warunki i zasady korzystania z usług

 1. Operator poprzez Serwis prezentuje oferty nieruchomości, poprzez zamieszczenie zdjęć, opisów, szkiców, map bądź lokalizacji.
 2. Użytkownik Serwisu zainteresowany konkretną ofertą nieruchomości, może uzyskać dane szczegółowe takie jak: szczegółowa lokalizacja, numer działki, numer Księgi Wieczystej, dane adresowe i tym podobne. W celu uzyskania takich informacji Użytkownik Serwisu musi dokonać rejestracji w Serwisie i akceptować Regulamin.
 3. Przeglądanie i wyszukiwanie ofert nieruchomości i innych treści zamieszczonych w Serwisie jest bezpłatne i nie wiąże się z koniecznością uiszczenia jakiejkolwiek opłat i prowizji na rzecz Operatora.
 4. Przeglądanie i wyszukiwanie propozycji ofert nieruchomości w oparciu o określone w Regulaminie kryteria nie wymaga od Użytkownika podania żadnych danych, w tym danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że Serwis wykorzystuje pliki Cookies zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.
 5. Operator poprzez Serwis udostępnia Użytkownikowi dane kontaktowe Wykonawców i Firm Partnerskich.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane między Użytkownikiem Serwisu a Wykonawcą lub Firmą Partnerską.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług Wykonawcy lub Firmy Partnerskiej.

Art. 5. Ogłoszenie prywatne

 1. Użytkownik, który posiada Konto może zgłosić ofertę nieruchomości poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie Serwisu http://twojanieruchomosc.com/dodaj-ogloszenie/. Użytkownik może skorzystać z powyższego formularza klikając w Serwisie na DODAJ OGŁOSZENIE lub ZGŁOŚ NA SPRZEDAŻ. Obie opcje są tożsame.
 2. Użytkownik po wypełnieniu danych formularza przesyła do Operatora Serwisu dane oferty nieruchomości. Operator na ich podstawie utworzy umowę płatnego pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości i projekt tej umowy prześle na wskazany w formularzu adres mailowy.
  • Operator w przypadku braku kompletności danych, może zażądać ich uzupełnienia przez Użytkownika.
  • Po zapoznaniu się z projektem umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości i jej akceptacji nastąpi formalne zawiązanie umowy drogą mailową, korespondencją pocztową bądź bezpośrednim spotkaniem między Pośrednikiem, a Użytkownikiem.
  • Preferowanym miejscem zawarcia umowy będzie siedziba Pośrednika.

Art. 6. Zgłoś chęć zakupu

 1. Użytkownik, który posiada Konto może Zgłosić Chęć Zakupu Nieruchomości poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie Serwisu http://twojanieruchomosc.com/zglos-chec-zakupu-nieruchomosci/
 2. Użytkownik może skorzystać z powyższego formularza klikając w Serwisie na ZGŁOŚ CHĘĆ ZAKUPU.
 3. Użytkownik po wypełnieniu danych formularza przesyła do Operatora Serwisu dane charakteryzujące poszukiwaną ofertę nieruchomości.
 4. Operator poinformuje telefonicznie lub drogą mailową Użytkownika o nowej ofercie, która będzie spełniała jego kryteria podane w formularzu.
 5. Użytkownik zostanie wpisany do Bazy Klientów Poszukujących Nieruchomości, jednakże może w dowolnym momencie zażądać zmiany kryteriów poszukiwania oferty nieruchomości lub zażądać usunięcia jego danych z tej Bazy.

Art. 7. Opinie

 1. Niniejszy artykuł określa zasady dodawania opinii dotyczących usług Operatora na łamach Serwisu.
 2. Umieszczenie opinii następuje przy użyciu formularza, znajdującego się na stronie Serwisu oraz po akceptacji Regulaminu. Warunkiem zamieszczenia takiej opinii jest podanie przez Użytkownika prawidłowego adresu e-mail.
 3. Podany adres e-mail autora opinii pozostaje tylko do wiadomości Operatora.
 4. Pojawienie się opinii na stronie Serwisu następuje maksymalnie po 5 dniach roboczych od jej potwierdzenia.
 5. W sytuacjach wyjątkowych Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu wyjaśniania kwestii spornych oraz wstrzymania publikacji opinii do zakończenia sporu.
 6. Operator nie ma obowiązku informować Użytkownika o zablokowaniu lub usunięciu jego opinii. Operator nie ma obowiązku umieszczania w Serwisie każdej zgłoszonej przez Użytkownika opinii jak również ma prawo zablokować opinię jeżeli uzna ją za mało wiarygodną.
 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie w opiniach:
  • treści obrażających inne osoby czy Użytkowników,
  • treści sprzecznych z prawem,
  • treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych czy naruszających zasady etykiety,
  • treści reklamowych,
  • nieuzasadnionych pomówień i oskarżeń w kierunku Operatora,
  • linków do prywatnych stron internetowych.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do autoryzacji i modyfikacji nadsyłanych opinii.
 9. Niezależnie od postanowień powyższych, Operator ma prawo do usuwania opinii, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z podanych poniżej okoliczności:
  • opinia zawiera treści, o których mowa w punkcie 7 niniejszego artykułu,
  • Serwis otrzyma oficjalne zawiadomienie o konieczności usunięcia takiej opinii,
  • Serwis otrzyma wiarygodną informację o bezprawnym charakterze opinii Użytkownika.

Art. 8. Kalkulator Kredytowy

 1. Niniejszy artykuł określa zasady korzystania z Kalkulatora Kredytowego dostępnego na łamach Serwisu.
 2. Użytkownik, może skorzystać z Kalkulatora Kredytowego poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie Serwisu http://twojanieruchomosc.com/kalkulator-kredytu-hipotecznego/
 3. Użytkownik może skorzystać z powyższego formularza klikając w Serwisie na KALKULATOR KREDYTOWY lub KREDYT HIPOTECZNY. Obie opcje są tożsame.
 4. Użytkownik po wypełnieniu danych formularza przesyła do Operatora Serwisu informację, na podstawie których Firma Partnerska V-Cash KREDYTY HIPOTECZNE ul. Grodzisko 3A, 35-060 Rzeszów zajmująca się Doradztwem Kredytowym może przygotować ofertę kredytową na indywidualnych warunkach.
 5. Użytkownik zostanie wpisany do Bazy Klientów Kredytowych, jednakże może w dowolnym momencie zażądać zmiany kryteriów oferty kredytowej lub zażądać usunięcia jego danych z tej Bazy.

Art. 9. Kalkulator Transakcyjny

 1. Niniejszy artykuł określa zasady korzystania z Kalkulatora Transakcyjnego na łamach Serwisu.
 2. Użytkownik, może skorzystać z Kalkulatora Transakcyjnego poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie Serwisu http://twojanieruchomosc.com/kalkulator-kosztow-transakcji/
 3. Użytkownik może skorzystać z powyższego formularza klikając w Serwisie na KALKULATOR TRANSAKCYJNY lub KALKULATOR KOSZTÓW TRANSAKCJI. Obie opcje są tożsame.
 4. Użytkownik po wypełnieniu danych formularza może wygenerować wydruk PDF orientacyjnych kosztów transakcji w zakupie nieruchomości.
 5. Wyliczenie podane w kalkulatorze stanowi jedynie wartość orientacyjną i nie może stanowić jakichkolwiek roszczeń.

Art. 10. Wymagania techniczne korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika Serwisu użycia urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu, przeglądarki internetowej oraz aktywnej i prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej.

Art. 11. Reklamacje

 1. Użytkownik Serwisu może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane niniejszym Regulaminem nie są wykonywane lub są wykonywane nienależycie.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie w formie listu wysłanego na adres Operatora bądź w formie e-maila adresowanego na adres biuro@twojanieruchomosc.com wysłanego drogą e-mailową przez Użytkownika, którego reklamacja dotyczy.
 3. Reklamacja dotycząca nieprawidłowego działania Serwisu powinna zawierać co najmniej informacje o: koncie, jakiego Użytkownika dotyczy, czasie i okolicznościach wystąpienia problemu. Wskazane jest zamieszczenie w reklamacji także rodzaju i numeru wersji używanej przeglądarki internetowej. W przypadku wystąpienia komunikatu błędu konieczne jest przekazanie jego dokładnej treści. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po wystąpieniu problemu.
 4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia.

Art. 12. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik korzystając z usług w Serwisie akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na związanie jego postanowieniami. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik oświadcza, że:
  • zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
  • dobrowolnie przystępuje do korzystania z Serwisu,
  • dane podane w dostępnych w Serwisie Formularzach są zgodne z prawdą i zostały podane w sposób zgodny z prawem oraz nie naruszają w żaden sposób dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu, o czym zawiadomi Użytkowników przez zamieszczenie w Serwisie informacji powszechnie dostępnej, przed wejściem zmian w życie.
 3. Wszelkie wynikłe spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Wykaz integralnych załączników do Regulaminu:

 

Polityka prywatności – stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu,

 1. Polityka prywatności Serwisu twojanieruchomosc.com

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.twojanieruchomosc.com (dalej “Serwis”). Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu. Serwis Internetowy Twoja Nieruchomość prowadzony przez firmę MR GEO-PROJEKT Tomasz Malinowski z siedzibą w Dębicy, adres: 39-200 Dębica, ul. Żuławskiego 2, NIP: 8722189301, REGON: 180432464. Kontakt mail: biuro@twojanieruchomosc.com, kontakt telefoniczny: 533366606 oraz 507499837, zwany dalej “Operatorem” jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” ), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że twojanieruchomosc.com ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

 1. Zakres zbierania danych

Operator zbiera dane Użytkowników w sposób określony w Regulaminie. W celu założenia Konta w Serwisie, Użytkownik powinien podać imię i nazwisko oraz dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem, w szczególności adres poczty elektronicznej e-mail oraz numer telefonu.

 1. Cel zbierania danych

3.1 Operator przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w Serwisie w następujących celach:

– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Serwisu, w tym dodawania do profilu Użytkownika nowych ofert nieruchomości;

– zakładania i zarządzania kontem Użytkownika, oraz zapewnienia obsługi Konta;

– obsługi zgłoszeń, które do nas kieruje Użytkownik (np. przez formularz kontaktowy);

– kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

3.2 Operator przetwarza też dane osobowe Użytkownika w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Serwisu, którym jest:

– kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;

– monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych Użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, przeprowadzenia badań i analiz Serwisu między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

– obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi Użytkownika oraz przez formularz kontaktowy;

– prowadzenie analiz statystycznych;

3.3 Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www

3.4 Serwis jest uprawnione do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na platformie twojanieruchomosc.com danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

 1. Prawo dostępu – Metody kontroli po stronie Użytkownika

4.1 Użytkownik posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

4.2. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

– w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

– w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Usługodawcę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

– w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

– w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

4.3 Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

4.4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres korespondecyjny Operatora lub Formularz Kontaktowy dostępny pod tym linkiem.

 1. Mechanizm cookies

Serwis używa plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój “okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Serwisu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Serwisu. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 1. Adres IP

Operator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

 1. Cookies innych podmiotów

Operator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników. W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

 1. Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Operatora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Operatora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. W celu wykonania usługi pośrednictwa, Twoje dane osobowe udostępniamy wybranym Wykonawcom bądź Firmom Partnerskim, którzy współpracują z Serwisem oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają obsługę formularza kontaktowego, wspomagają obsługę użytkowników Serwisu, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

9. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Wszystkie zbierane przez Serwis dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem, utratą czy uszkodzeniem.

Podmioty powiązane z Serwisem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Serwisem wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

10.Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług innych podmiotów niż Operatora, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego. Operator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Operator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Operatora.

11.Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres korespondencyjny Operatora umieszczony w pierwszym punkcie Polityki Prywatności.

12.Zmiany Polityki Prywatności

Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 24.05.2018r.

 

Polityka Cookies – stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu,

Art. 1. Polityka Cookies

 1. Polityka Cookies. Czym są pliki „Cookies”? Serwis używa plików, zwanych cookies. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój “okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
 2. Do czego używamy plików „cookies”? Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Serwisu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Serwisu.
 3. Czy pliki „cookies” są bezpieczne? Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.
 4. Cookies innych podmiotów. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników. W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.

 

Klauzula informacyjna RODO – stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu,

Szanowni Państwo na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych firma MR GEO-PROJEKT Tomasz Malinowski z siedzibą w Dębicy przy ul. Żuławskiego 2, NIP 8722189301 zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: biuro@twojanieruchomosc.com, pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1 lub pod numerem telefonu 507499837.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

3.1 realizacji obowiązku prawnego przy wykonywaniu zawartej umowy czy zlecenia w zakresie świadczonych usług przez Administratora to jest w szczególności usług geodezyjnych, projektowych, doradczych, oraz związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomości.

3.2 oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów) oraz dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Profilowanie polega na tym, że możemy w oparciu o Państwa dane osobowe ocenić niektóre Państwa cechy, służące do analizy Państwa preferencji, a w oparciu o nie – dostosowywać Państwa profile w celu świadczenia dla Państwa usług. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany jest niezbędne w celu zawarcia umowy.

3.3 niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.

3.4 archiwalnych będących realizacją obowiązku prawnego wynikającego z właściwych przepisów prawa oraz celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

 

 1. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu. Ponadto przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom, w szczególności przewoźnikom realizującym przesyłki związane z umową, dostawcom systemów informatycznych i usług IT Administratora, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy w tym usługi prawne i notarialne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, jak również urzędom, instytucjom rządowym i samorządowym na potrzeby postępowań skarbowych i administracyjnych wynikających z przepisów prawa. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Zakres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od celu, potrzeb i może obejmować m.in. nazwę, imię i nazwisko, nazwę firmy lub działalności, kody i numery identyfikacyjne, PESEL i dane osobowe z dokumentów tożsamości, adresy i dane kontaktowe, dane bankowe, dane organizacyjne, dane podstawowe z umów, informacje dotyczące realizowanych transportów i przesyłek.
 3. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji umów lub realizacji innego celu przetwarzania, na przykład windykacji należności lub okres wymagany przez inne przepisy prawa oraz okres realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego i oferowania Państwu bezpośrednio naszych produktów i usług.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przygotowania oferty dotyczącej możliwej współpracy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych MR GEO – PROJEKT Tomasz Malinowski z siedzibą w Dębicy przy ul. Żuławskiego 2.